Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.phusionakademi.com alan adlı internet sitesinin kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.phusionakademi.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle web sitesi olarak anılacaktır) KULLANICI olarak, işbu kullanım şartlarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, kullanım şartlarında belirtilen ve web sitesinde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Web sitesinde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen web sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. İşbu web sitesinin sahibi ‘’Burhaniye Mah. Merdiven Çıkmazı Sk. No:4/1 Üsküdar/İSTANBUL’’ adresinde mukim PHUSİON EĞİTİM DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş . (Bundan böyle kısaca "PHUSİON" olarak anılacaktır)’dir. Web sitesinde sunulan ve işbu kullanım şartlarının 3.maddesinde belirtilen hizmetler PHUSİON tarafından sağlanmaktadır.

2. TANIMLAR

“PHUSİON”; PHUSİON EĞİTİM DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ A.Ş’ yi,

“İçerik” ; Web Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, videoyu, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

“KULLANICI”; Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Web Sitede yer alan İçerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil PHUSİON’un danışmanlık hizmeti vermiş olduğu Üye ECZANE gerçek kişisi,

“Hizmet”; Web Site kapsamında PHUSİON tarafından Kullanıcıya sunulacak eğitim hizmetlerini,

“Koşullar’’; İşbu web sitesi kullanım şartlarını,

“Taraflar”; PHUSİON ve KULLANICI’yı,

“Web Sitesi”; ‘www.phusionakademi.com’ alan adını

‘’Veritabanı’’ ; Web sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, sorgulanabildiği ve erişilebildiği PHUSİON’a ait olan 5846 Sayılı FSEK gereğinde korunan veritabanı’nı ifade eder.

3. PHUSİON HİZMETLERİ

3.1. PHUSİON, web sitesine yüklemiş olduğu içeriklerin www.phusionakademi.com veritabanı üzerinden Üye Eczane KULLANICI’sı tarafından görüntü ve izlenebilmesini temin etmektedir.

3.2. PHUSİON, web sitesi dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile web sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PHUSİON, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. KULLANIM ŞARTLARININ KONUSU

4.1. PHUSİON’ un danışmanlık hizmeti vermiş olduğu Üye Eczane KULLANICI ‘sının sahibi olduğu aktivasyon kodu ile internet üzerinden PHUSİON’ un kanun ve yönetmeliklerine uygun yüklediği program/programlar dâhilinde canlı ve video kayıtlarındaki eğitimin ve ayrıca PHUSİON‘ın ücretsiz olarak vereceği diğer ders alma hizmetine ilişkin ve bu hizmetten yararlanabilme şartlarının, hak ve sorumluluklarının kapsamının, muhtelif ihtilaflarda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

5. KULLANIM ŞARTLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE BAŞLANGICI

5.1. KULLANICI’ nın, Hizmet Alımı kabul ettiğini beyan ettiği anda (internet üzerinde sözleşmenin okunduktan sonra “kabul ediyorum” butonunun tıklanması ile kabul etmiş sayılır) kullanım şartları hükümleri yürürlüğe girer.

5.2. KULLANICI’ nın kullanımı kendisine verilen aktivasyon şifresinin Hizmet Alım hükümleri çerçevesinde aktive edilmesi ile başlar. Hizmetin alınacağı internet PHUSİON‘a ait www.phusionakademi.com’dur.

6. ’PHUSİON AKADEMİ’’ WEB SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Web Sitesi, PHUSİON tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin yine PHUSİON’ın danışmanlık hizmeti vermiş olduğu Üye Eczaneler tarafından görüntülenme ve izlenme esasıyla çalışmaktadır.

6.2. KULLANICI; üyelik ve iletişim için gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız olarak belirtmelidir. Bu bilgilerin doğru olmamasından veya eksik olmasından dolayı doğabilecek zararlardan KULLANICI sorumludur.

6.3. KULLANICI ‘ya ait bilgiler PHUSİON bünyesinde güvenli olarak kayıt altında tutulacaktır. KULLANICI’nın PHUSİON’a ait internet adresinden yapmış olduğu başvurularda girmiş olduğu bilgiler diğer KULLANICI’lar tarafından görüntülenemez. Söz konusu bilgiler, PHUSİON tarafından, (kendi ürünlerinin tanıtımı ve promosyonu amacıyla kullanılması hariç) KULLANICI’nın onayı dışında ya da yasal bir zorunluluk altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ya da kuruluşla paylaşılmaz. KULLANICI ‘ya ait bu bilgiler sadece gerekli yetki ve yasal düzenlemeler altında açıklanabilir. Gizlilik politikası içerisinde yer alan bu taahhütler sadece hizmetin sunulduğu PHUSİON’a ait ‘’www.phusionakademi.com’’ internet adresi içerisinde geçerlidir.

6.4. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur, PHUSİON’ın bu konuda her türlü hukuk alanı içinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. PHUSİON’ a ait internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar PHUSİON’a aittir. PHUSİON belirtilen hizmet ve programları mücbir sebepler hariç belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirecektir.

6.6. KULLANICI; sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir. Tüm içerikler, bizzat PHUSİON ya da kendisi için bir araya getirilmiş kişiler tarafından üretilmiş olup Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde korunmaktadır.

6.7. KULLANICI, web sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, PHUSİON’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.8. KULLANICI, hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapması halinde, yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili PHUSİON’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.9. Web sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletimindeki aksaklıklar, gecikmeler başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan PHUSİON’ın sorumlu tutulamayacağını KULLANICI kabul ve taahhüt etmektedir.

6.10. Teknolojik gelişmeler, yazılım konusundaki gelişmeler, teknik zorluklar, kanunlardan kaynaklı zorunluluklar veya mevzuattaki değişiklikler nedeniyle PHUSİON bazı değişiklikleri yapabilir. PHUSİON bu değişiklikleri KULLANICI ‘ya, iletişim adresinden e-posta yolu ile bildirecek, sistemin kullanımının 48 saatten fazla geciktirmeyecektir.

6.11. PHUSİON, tanıtım/promosyon gibi amaçlarla KULLANICI’ ya yönelik olarak herhangi bir izin almaksızın internet sitesi üzerinden tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir. Web Sitesinde yer alan bütün metinler, videolar, görseller ve/veya hizmetler, önceden KULLANICI ‘Lara bildirimde bulunmaksızın PHUSİON tarafından değiştirilebilir. Site ön bilgi verilmeden kullanım dışı bırakılabilir.

6.12. KULLANICI’nın bu hizmeti kullandığı kendi teknik donanımının arızasından ya da internet altyapısı veri hatları gibi ağ iletişim yapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek uydu ve teknik arızaları gibi sebeplerden, yasal mercilerin karar ve talimatlarından dolayı hizmetin alınamaması veya aksaması gibi durumlarda da PHUSİON’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeplerle uğranılan zarardan dolayı PHUSİON’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

7.1. PHUSİON, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu ‘Kullanım Koşullarını’ herhangi bir zamanda web sitesinde ilan ederek değiştirebilir .İşbu kullanım koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir. İşbu kullanım koşulları, KULLANICI’ nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER

8.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde PHUSİON’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PHUSİON’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü kava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

9.1. İşbu kullanım koşulları uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkları taraflar dilerse 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile çözme gayretinde olacaklardır. Bu hükümler çerçevesinde sonuç alınamaması halinde çözümün sağlanması için İstanbul Merkez Mahkemeleri (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

10.1. İşbu kullanım koşulları PHUSİON tarafından web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. KULLANICI, işbu kullanım koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.